วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงวิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์  ในวันที่ 26-30  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน