วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน