วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 31 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนมโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าร่วม โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนัก กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน กศน.อำเภอเมืองนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน