วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ" 
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ไปสอบด้วยนะค่ะ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามตารางสอบนี้นะค่ะรายชื่อผู้เข้าสอบ N-Net ปีการศึกษา 2/2559ระดับการศึกษา ม.ต้น1. นายจักรี กรีจักร2. นางสาวสุนิตา ผางจันทะ3. นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคัญทะ4. นางสาวพลอย โคตรวิชัย5. นายอนิรุต วงศ์ล่าม6. นางสาวเบญจมาศ บรรหาร7. นางสาวจิดาภา ยืนยาวระดับการศึกษา ม.ปลาย1. นางสาววฤนดา ค้าเทวี2. นางสาวขนิษฐา ประสุนิงค์3. นายวิทวัส สกุลชัยวัฒนา4. นายนัฐพล โกแมน5. นางสาวบุษยามาศ ชินะพันธ์มณีกุล6. นางสาวพรรทิภา พรหมมา7. นายธนพล คำจันทร์ศรี8. นายวิทวัส บุญมาก

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน