วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการเยาวชนใฝ่ค่านิยม 
ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำหนดตารางการสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน N-Net และระเบียบการเข้าห้องสอบ
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2558
สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภเมือง จังหวัดนครพนม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน