วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561โครงการปฏิบัติธรรม " ทำความดีถวายพ่อหลวง" 
ณ วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่)
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน