โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล


โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

     ผลสำเร็จ

          นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมสามารสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความรักความสามัคคีมีจิตสำนึกที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน