โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน


การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน

แบบจัดตั้งคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ชุมชนหนองบึกท่า ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
1. นายจักรพงษ์  เก่งปรีชา ตำแหน่ง                       ประธาน
2. นายทรัพย์  พิมราช                     ตำแหน่ง                       รองประธาน
3. นายมนูณ  คำชนะ                     ตำแหน่ง                        กรรมการ
4. นายปัญญา  ชาดีกรณ์                 ตำแหน่ง                        กรรมการ
5. นายบุญยงค์  เขาหลวง                ตำแหน่ง                        กรรมการ
6. นายบุญช่วย  เสนานิคม                ตำแหน่ง                        กรรมการ
7. นายสมาน  สนณรงค์                    ตำแหน่ง                        กรรมการ


แบบจัดตั้งคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ชุมชนหนองบึกทุ่ง  ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
1. นายจารุเกียรติ  ศิระวงศ์                 ตำแหน่ง                                           ประธาน
2.นางสาววิไลรักษ์  สมเทพ                ตำแหน่ง                                           รองประธาน
3. นางวิมลศรี  จันทร์ศรี                      ตำแหน่ง                                           กรรมการ
4.มณีจันทร์  ผ่องเสียง                         ตำแหน่ง                                         กรรมการ
5.นางสนม  บุญเทศ                            ตำแหน่ง                                          กรรมการ
6.นางอรุณี  ดิษฐศิริ                             ตำแหน่ง                                          กรรมการ
7. นางลัดดา  คอนซ้าย                        ตำแหน่ง                                          กรรมการ
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน