วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.อำเภอเมืองนครพนม ประจำภาคเรียนที่ 2/59โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน