วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ)

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การทำเหรียญโปรยทาน (ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 28 -29  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา  การหล่อพระธาตุ ในวันที่ 4-6  มิถุนายน 2558          
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558
                   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  กศน.ตำบลหนองแสง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน