วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสงจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 31 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลหนองแสง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน