วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

15 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ณ กศน.อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสงร่วมจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้เรียน ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนบัญชีครัวเรือน ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนมวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

1 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน