การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.)


แบบรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.)
กศน.ตำบลหนองแสง
.................................................................................
1. ดำเนินการจัดตั้ง ศส.ปชต. ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน  1 แห่ง
                ทำให้มีการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2559
2. มีการจัดมุมส่งเสริม ศส.ปชต. ในเรื่องใดบ้าง
                1) มุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                2) มุมประชาธิปไตยสู่ประชาชน
                3) มุมประชาธิปไตยสู่นักศึกษา
3. มีกิจกรรมที่คณะกรรมการ ศส.ปชต.ดำเนินการในชุมชนมีอะไรบ้าง
               1) รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
               2) เสียงตามสายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4.กศน.อำเภอได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ศส.ปชต.ในเรื่องใดบ้าง
1)สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น แผ่นพับกระดาษ ไวนิล
                2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
                3)  จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.)
ตำบลหนองแสง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน