วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.อำเภอเมืองนครพนม ประจำภาคเรียนที่ 2/59วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร กฎหมายน่ารู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

15 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ณ กศน.อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสงร่วมจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้เรียน ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสงนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนบัญชีครัวเรือน ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนมวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

1 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลหนองแสง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โครงการเพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์ 
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลหนองแสง
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาดุก ม. 22 
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสงร่วมจัดและนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม ประชาธิปไตย
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม วันที่ 21 มิถุนายน 2559


วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ หลักสูตร 3 ชม.
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลหนองแสง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพรมเช็ดเท้า 
ณ กศน.ตำบลหนองแสง ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2559


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน