วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ณ กศน.ตำบลหนองแสง


วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
วันที่ 17 ธันวาคม  2557
ณ กศน.ตำบลหนองแสง 


วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557


นักศึกษา กศน.ตำบลหนองบลหนองแสง ได้เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีไหลเรือไฟ 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยของคนไทยในจังหวัดนคพนครพนมให้สืบทอดต่อไป  
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557


โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน