วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กศน.ตำบลหนองแสง อบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร กฎหมายน่ารู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน