วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนมโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่

 กศน.ตำบลหนองแสง เข้าร่วม โครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนัก กศน.จังหวัดนครพนม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน กศน.อำเภอเมืองนครพนม
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน