วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2559 
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จำนวน 91 รายวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

กศน.จังหวัดนครพนม จัดแข่งขันกีฬา กศน.นครพนมเกมส์ ครั้งที่ 5
 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 
ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม


วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 การส่งเสริมประชาธิปไตย
 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
 ได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดนครพนม เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 
ได้รับความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

วันที่ 10 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 การเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอดส์
 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม 
ได้รับความอนุเคราะห์ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงกาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
"การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ"
  ณ วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่)  วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน