วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 นำนักศึกษาเข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
วันที่ 18  สิงหาคม 2558วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางสอบ N-Net
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (นพว.)

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน