วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงกาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
"การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ"
  ณ วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่)  วันที่ 7 มกราคม 2559
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน