วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2559 
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จำนวน 91 รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรม/งาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน